شرکت بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون (ايريسا) در سال 1371، در راستاي اهداف استراتژيک ملي که حاکي از تفکرات مديران وقت وزارت صنايع و معادن و مديران ارشد فولاد مبارکه بود، تاسيس گرديد.