شرکت ايريسا به منظور پاسخگويي شايسته و همگام با تکنولوژی های روز دنيا به صنايع کشور، همواره همکاری گسترده ای با شرکت های خارجی صاحب نام تامين کننده تکنولوژی داشته است و فعاليت های اين شرکت در اين خصوص هرگز محدود به عملکرد تجاری و حضور به عنوان يک واسطه نیست و در فرایند تامين تکنولوژی، تجهيزات و سيستم های مربوطه از طريق شرکت های خارجی، انتقال کامل دانش فنی و مهندسی از اجزاء لاينفک قراردادهای منعقده با اين شرکت ها بوده است .