راه اندازی سیستم های اطلاعاتی شرکت فولاد خراسان در شهریور ماه 1386 با استفاده از زیر ساخت IS SUITE