انتخاب ایریسا به عنوان شرکت مهندسی برتر در دومین جشنواره روز ملی مهندسی