حضور شرکت ایریسا در جمع 500 شرکت برتر غول اقتصادی ایران به انتخاب وزارت صنعت ، معدن و تجارت