در حال حاضر اين شرکت با بيش از 500 نفر کارشناس متخصص در زمينه هاي فعاليتهاي ياد شده، علاوه بر فولاد مبارکه در ساير مجتمع هاي بزرگ توليدي فولاد کشور مانند فولاد خوزستان، فولاد خراسان، ذوب آهن اصفهان، فولاد هرمزگان و تعداد ديگري از شرکتهاي توليد کننده فولاد و همچنين در برخي ديگر از صنايع مادر نظير، مخابرات، نفت، گاز، پتروشيمي و خودرو سازي، در تعامل با شرکت هايي مانند پتروشيمی شيراز، گاز پارس جنوبی، خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، شرکت پخش فرآورده های نفتی، سايپا، مخابرات ايران و شرکتهاي مخابراتي استانها در عمل به رسالت سازماني خود مي کوشد.